Реєстрація Доступ без реєстрації
 
Тема уроку Робочий зошит
Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т. Українська мова: підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. - К.: Грамота, 2013. - 296 с. Робочий зошит (0)
0. Навчальна програма Робочий зошит (0)
1. Значення мови в житті суспільства. Українська мова – державна мова України Робочий зошит (2)
2. Вхідний (діагностичний) контроль. Диктант Робочий зошит (0)
3. РЗМ Загальне уявлення про мовлення. Основні правила спілкування Робочий зошит (0)
4. Іменник. Велика буква і лапки в іменниках Робочий зошит (0)
5. Прикметник. Голосні у відмінкових закінченнях прикметників Робочий зошит (0)
6. Числівник. Правопис числівників Робочий зошит (0)
7. Займенник. Його основні ознаки Робочий зошит (0)
8. Тема й основна думка висловлювання. Тема й мікротема Робочий зошит (0)
9. Усна й письмова форми тексту. Простий план готового тексту Робочий зошит (0)
10. Дієслово. НЕ з дієсловами. Правопис -шся, -ться у кінці дієслів Робочий зошит (0)
11. Правопис прислівників Робочий зошит (0)
12. Уживання прийменників і сполучників Робочий зошит (0)
13. Апостроф. М’який знак Робочий зошит (0)
14. Контрольна робота (Повторення вивченого в початкових класах) 3 варіант Робочий зошит (0)
14. Контрольна робота (Повторення вивченого в початкових класах) 4 варіант Робочий зошит (0)
15 - 16. Текст і його основні ознаки. Тема й основна думка Робочий зошит (0)
17. Поділ тексту на мікротеми й абзаци. Поняття про дане та нове (відоме та нове) Робочий зошит (1)
18. Мовні засоби зв’язку речень у тексті Робочий зошит (0)
19 - 20. Типи мовлення (різновиди текстів): розповідь, опис, роздум. Тексти різних типів - розповідь, опис, роздум Робочий зошит (0)
21. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварини Робочий зошит (0)
22. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварини Робочий зошит (1)
23 - 24. Поняття про розмовний, науковий, художній, офіційно-діловий, публіцистичний, релігійний та епістолярний стилі мовлення Робочий зошит (0)
25. Належність висловлювання до певного стилю: розмовного, наукового, художнього, публіцистичного, офіційно-ділового, релігійного та епістолярного. Сфери використання розмовного, наукового та художнього стилів Робочий зошит (0)
26. Контрольна робота (Поняття про текст) Робочий зошит (0)
27. Відомості з синтаксису та пунктуації. Словосполучення. Головне й залежне слово у словосполученні Робочий зошит (0)
28. Словосполучення лексичні та фразеологічні. Синтаксичний розбір словосполучень Робочий зошит (0)
29. Речення, його граматична основа (підмет та присудок). Види речень Робочий зошит (0)
30 - 31. Види речень. Речення з одним головним членом. Розділові знаки в кінці речень Робочий зошит (0)
32. Жанри мовлення: оповідання, відгук, замітка, лист. Особливості їх побудови Робочий зошит (0)
33. Ділові папери. Лист рідним, друзям. Адреса Робочий зошит (0)
34 -35. Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина Робочий зошит (0)
36. Контрольна робота (Словосполучення. Речення. Головні та другорядні члени речення). Варіант 3 Робочий зошит (0)
36. Контрольна робота (Словосполучення. Речення. Головні та другорядні члени речення). Варіант 4 Робочий зошит (0)
37. Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і ). Кома між однорідними членами Робочий зошит (0)
38. Узагальнювальне слово при однорідних членах речення. Двокрапка і тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами Робочий зошит (0)
39. Звертання. Розділові знаки при звертанні Робочий зошит (1)
40. Вставні слова. Виділення на письмі комами вставних слів Робочий зошит (0)
41. Практична робота з теми “ Речення з однорідними членами”, “ Звертання. Вставні слова”. Синтаксичний розбір простого речення Робочий зошит (0)
42. Відповідь на уроках української мови (за даним планом або таблицею) в науковому стилі. Відгук про висловлювання товариша Робочий зошит (0)
43 - 44. Складні речення із безсполучниковим та сполучниковим зв’язком. Кома між частинами складного речення. Синтаксичний розбір складного речення Робочий зошит (0)
45. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові Робочий зошит (0)
46. Діалог. Тире при діалозі Робочий зошит (0)
47. Пряма мова та діалог. Система творчих вправ Робочий зошит (0)
48. Діалог, його розігрування відповідно до запропонованої ситуації спілкування Робочий зошит (0)
49. Узагальнення і систематизація з розділу Робочий зошит (0)
50. Узагальнення й систематизація з розділу Робочий зошит (0)
51. Узагальнення й систематизація з розділу Робочий зошит (0)
52 - 53. ФОНЕТИКА. Звуки мовлення. Класифікація звуків: голосні та приголосні Робочий зошит (0)
54. Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт Робочий зошит (0)
55 - 56. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв Я, Ю, Є Робочий зошит (0)
57. Орфограма. Умовне позначення орфографічних помилок Робочий зошит (0)
58. Усний твір-опис тварини в художньому стилі Робочий зошит (0)
59. Письмовий твір-опис тварини в художньому стилі Робочий зошит (0)
60 - 61. Склад. Наголос. Основні правила переносу. Поняття про орфографічний словник Робочий зошит (2)
62. Ознайомлення з вимогами до мовлення. Помилки у змісті й побудові висловлювання Робочий зошит (2)
63. Вимови голосних звуків і позначення їх на письмі. Ненаголошені голосні Е, И, О в коренях слів. Ненаголошені голосні, що перевіряються наголосом Робочий зошит (2)
64 - 65. Узагальнення і систематизація з розділу Робочий зошит (0)
66 - 67. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків. Спрощення в групах приголосних Робочий зошит (0)
68. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму Робочий зошит (0)
69. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму Робочий зошит (0)
70 - 71. Чергування [о]-[а], [е]-[і], [е]-[и] в дієслівних коренях. Тренувальні вправи Робочий зошит (0)
72. Чергування [о], [е] з [і] Робочий зошит (0)
73. [и], [і] після [ж], [ч], [ш] та [г], [к], [х] у коренях слів Робочий зошит (0)
74. [о] та [е] після [ж], [ч], [ш] Робочий зошит (0)
75. Чергування приголосних звуків у коренях слів Робочий зошит (0)
76 - 77. Замітка в газету (із шкільного життя) інформаційного характеру (ознайомлення з її характером та змістом) Робочий зошит (0)
78. Вимова й написання префіксів з- (зі-), с- Робочий зошит (0)
79. Вимова й написання префіксів роз-, без- Робочий зошит (0)
80. Основні випадки чергування у-в, і-й Робочий зошит (0)
81. Усний твір-опис за картиною Робочий зошит (0)
82. Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Сполучення ьо, йо Робочий зошит (0)
83. Правила вживання апострофа Робочий зошит (0)
84. Подовження букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків Робочий зошит (0)
85 - 86. Написання слів іншомовного походження: И, І в словах іншомовного походження; правопис м’якого знака та апострофа; подвоєння букв. Словник іншомовних слів Робочий зошит (0)
88. Лексикологія. Фразеологія Робочий зошит (0)
89. Пряме і переносне значення слова. Лексична помилка (практично) Робочий зошит (0)
90 - 91. Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова. Ознайомлення з тлумачним і перекладним словниками Робочий зошит (0)
92. Усний твір-оповідання про випадок із життя Робочий зошит (0)
93. Письмовий твір-оповідання про випадок із життя Робочий зошит (0)
94 - 95. Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми Робочий зошит (0)
96 - 97. Поняття про фразеологізми Робочий зошит (0)
98. Фразеологізми в ролі членів речення. Використання фразеологізмів у монологічному та діалогічному мовленні Робочий зошит (0)
99 - 100. Письмовий твір-опис предмета в науковому стилі Робочий зошит (0)
101. Походження (етимологія) слова. Етимологічний словник української мови Робочий зошит (0)
102 - 103. Узагальнення й систематизація. Підготовка до контрольної роботи з розділу “Лексикологія. Фразеологія” Робочий зошит (0)
104. Будова слова. Орфографія. Значущі частини слова Робочий зошит (0)
105. Основа слова і закінчення Робочий зошит (0)
109. Корінь слова. Спільнокореневі слова Робочий зошит (0)
110 - 111. Префікс як значуща частина слова. Вимова і правопис префіксів ПРЕ- , ПРИ-, ПРІ Робочий зошит (1)
112 - 113. Твір-роздум на тему, пов’язану з життєвим досвідом учнів, у художньому стилі Робочий зошит (0)
114. Суфікс як значуща частина слова Робочий зошит (0)
115 - 116. Узагальнення й систематизація з розділу “Будова слова. Орфографія. Розбір слова за будовою” (варіант №3) Робочий зошит (0)
115 - 116. Узагальнення й систематизація з розділу “Будова слова. Орфографія. Розбір слова за будовою” (варіант №4) Робочий зошит (0)
117. Повторення, узагальнення й систематизація вивченого з розділу “Синтаксис. Пунктуація” Робочий зошит (0)
118. Повторення, узагальнення й систематизація вивченого з розділу “Фонетика і графіка. Орфоепія й орфографія” Робочий зошит (0)
119 - 120. Контрольний письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру з поєднанням різних типів мовлення Робочий зошит (0)
121. Повторення, узагальнення й систематизація вивченого з розділу «Лексикологія. Фразеологія» Робочий зошит (0)
122. Повторення, узагальнення й систематизація вивченого з розділу “Будова слова й орфографія” Робочий зошит (1)

В системі: гості(1), користувачі nik1001  Ronaldo 
© ЛІКТ 2008-2018
▲ Вгору