Отримання знань

дистанційна підтримка освіти школярів


Автор курсу: Пасіхов Юрій Якович
Предмет, клас: Фізика, 10 клас

Тема уроку Робочий зошит
ПІДРУЧНИКИ (2018 р.) Робочий зошит (0)
Вступ Робочий зошит (0)
1. Веторна алгебра (ПОВТОРЕННЯ - 2017) Робочий зошит (0)
2. Застосування векторної алгебри у фізиці (ПОВТОРЕННЯ - 2017) Робочий зошит (0)
3. Похідна (пробачайте, учителі математики, трішки не строго... :-), але ДУЖЕ потрібно Робочий зошит (0)
4. Рівномірний механічний рух. Відносність руху (ПОВТОРЕННЯ 2017). ПРИСКОРЕННЯ. Рівноприскорений рух. Робочий зошит (0)
--- 4.1. Нерівномірний рух. (ПОВТОРЕННЯ 2017) Робочий зошит (0)
5. Залежність щвидкості рівноприскореного руху від часу. Домашнє завдання 8.09.17-15.09.17 Робочий зошит (0)
6. Рівноприскорений рух. Шлях при рівноприскореному русі. Домашнє завдання 8.09.17-15.09.17 Робочий зошит (0)
7.Вільне падіння, як різновид рівнопрскореного руху ПОВТОРЕННЯ 2017) Робочий зошит (0)
8. Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту. (ПОВТОРЕННЯ 2017) Робочий зошит (0)
10. Інертність тіл. Явище інерціїї. Маса, як міра інертності. Робочий зошит (0)
11. Перший закон Ньютона Робочий зошит (0)
12. Сила. Другий закон Ньютона. Третій закон Ньютона. Домашнє завдання 15.09.2017 - 22.09.2017 Робочий зошит (0)
13. Рівнодійна сила Робочий зошит (0)
14. Сила пружності. Сила тяжіння. Домашнє завдання 22.09.17-28.09.17 Робочий зошит (0)
15.Сила тертя Робочий зошит (0)
16. Домашнє заавдання 22.09.17 - 28.09.17 Робочий зошит (0)
17. Другий закон Ньютона при рівноміному русі тіла по колу. Домашнє завдання 2.10.17-6-10.17 Робочий зошит (0)
18. Домашнє завдання 07.10.2017-12.10.2017 Робочий зошит (0)
18_1- -------------- Домашнє завдання. Підготовка до контрольної роботи Робочий зошит (0)
19_1. Імпульсна форма 2-го закону Ньютона Робочий зошит (0)
19_2. Закон збереження імпульсу Робочий зошит (0)
19_3. Імпульс. Закон збереження імпульсу. Домашнє завдання 20.10-27.10.2017. Робочий зошит (0)
20. Статика. Умови рівноваги тіл. Важіль. Блоки. Робочий зошит (0)
20_1. Домашнє завдання 06.11.17 - 10.11.17 Робочий зошит (0)
20_2. Домашнє завдання 08.11.2017_13.11.2017 Робочий зошит (0)
20_3 Домашнє завдання на 15.11.2017 Робочий зошит (0)
21. Механічна робота Робочий зошит (0)
22. Домашнє завдання 16.11.2017-23.11.2017 Робочий зошит (0)
23. Потенціальна енергія Робочий зошит (0)
24. Кінетична енергія Робочий зошит (0)
25. Закон збереження енергії Робочий зошит (0)
27. Тиск. Тиск в рідинах та газах (повторення) Робочий зошит (0)
28 Ламінарний та турбулентний потоки. Робочий зошит (0)
29. Тиск у рухомій рідині Робочий зошит (0)
30. Теорема Бернуллі Робочий зошит (0)
Домашнє завдання 25.01-29.01 2018 Робочий зошит (0)
32. Вільны коливання. Коливання вантажу на пружині. Робочий зошит (0)
33. Математичний маятник. Робочий зошит (0)
34. Зв'язок між обертальним та коливальним рухом. Робочий зошит (0)
35.Перетворення енергії при механічнихк коливаннях. Робочий зошит (0)
36. Автоколивання. Робочий зошит (0)
Домашнє завдання 21/12/2017 Робочий зошит (0)
37.Хвилі. Поперечна та поздовжна хвилі. Робочий зошит (0)
38.Звук. Звукові хвилі. Робочий зошит (0)
39. Домашнє завдання. Тестування з теми "Механічні коливання" Робочий зошит (1)
40. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії та їх експерементальне підтвердження Робочий зошит (0)
------------Домашнє завдання 16/01/2018-19/01/2018 Робочий зошит (0)
41. Сили взвємодії між молекулами. Маса та розміри молекул Робочий зошит (0)
42. Макро- і мікропараметри. Статистичні закономірності. Швидкість руху молекул. Робочий зошит (0)
43. Ідеальний газ. Температура та її вимірювання. Робочий зошит (0)
Домашнє завдання 25.01-30.01 2018 Робочий зошит (0)
44. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії. Робочий зошит (0)
45. Рівняння стану газу (рівняння Клапейрона). Ізопроцеси в газах Робочий зошит (0)
46. Домашнє завдання 20.02.2018 26/02/2018 Робочий зошит (0)
47.Експериментальна перевірка закона Бойля-Маріотта Робочий зошит (0)
48. Внутрішня енергія ідеального газу Робочий зошит (0)
49. Кількість теплоти (повторення) Робочий зошит (0)
-----49_1---- Домашнє завдання 28.02.2018-07.03.2018 Робочий зошит (0)
50. Закон збереження енергії в теплових процесах (перший закон термодинаміки). Застосування першого закону термодинаміки до ізопроцесів. Адіабатний процес. Необоротність теплових процесів. Другий закон термодинаміки Робочий зошит (0)
51. Теплові машини. (повторення) Робочий зошит (0)
Домашнє завдання (13 . 03. 2018 - 20. 03 . 2018 ) Робочий зошит (0)
Домашнє заввдання 21.03.18 - 15.03.18 Робочий зошит (0)
52. Реальні гази. Насичена пара. Вологість Робочий зошит (0)
Домашнє завдання (04.04.2018-10.04.2018) Робочий зошит (0)
В системі: гості - (1); користувачі - (0)