Отримання знань

дистанційна підтримка освіти школярів


Автор курсу: Дячук Олена Володимирівна
Предмет, клас: Українська мова, 7 клас

Тема уроку Робочий зошит
Заболотний О.В. Українська мова: підруч. для 7-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.В.Заболотний, В.В. Заболотний. - К.: Генеза, 2015. - 256 с. Робочий зошит (0)
Навчальна програма Робочий зошит (0)
Урок №1. Мова – скарбниця духовності народу Робочий зошит (12)
Урок №2. Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях Робочий зошит (10)
Урок №3-4. Частини мови. Вивчені групи орфограм Робочий зошит (6)
Урок №5. РЗМ. Повторення вивченого про текст і стилі мовлення Робочий зошит (1)
Урок №6-7. ДІЄСЛОВО: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль Робочий зошит (0)
Урок №8-9. Форми дієслова: неозначена форма, особові форми, дієприкметник, дієприслівник, безособові форми на –но, -то (загальне ознайомлення) Робочий зошит (0)
Урок №10. РЗМ. Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю Робочий зошит (0)
Урок №11. Доконаний і недоконаний вид дієслова Робочий зошит (0)
Урок №12-13. Час дієслова. Теперішній та минулий час. Зміна дієслів у минулому часі. Правопис –ТЬСЯ, -ШСЯ в кінці дієслів Робочий зошит (0)
Урок №14. Майбутній час. Правопис –ться, -шся в кінці дієслів Робочий зошит (0)
Урок №15. РЗМ. Різновиди читання. Ознайомлювальне читання (практично). Навчальне читання мовчки Робочий зошит (0)
Урок №16-17. Дієслова 1 та 2 дієвідмін. Букви Е, и в особових закінченнях дієслів. Дієвідмінювання дієслів теперішнього і майбутнього часу Робочий зошит (0)
Урок №18. Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий). Творення дієслів умовного і наказового способу. Буква Ь у дієсловах наказового способу Робочий зошит (1)
Урок №19. Творення дієслів умовного і наказового способу. Буква Ь у дієсловах наказового способу. Уживання одних способів дієслів замість інших Робочий зошит (0)
Урок №22. РЗМ Ділові папери. Розписка Робочий зошит (1)
Урок №23. Безособові дієслова Робочий зошит (1)
Урок №24. Перехідні та неперехідні дієслова Робочий зошит (0)
Урок №25. Способи творення дієслів. Розбір дієслова як частин мови. Робочий зошит (0)
Урок №26. РЗМ. Зв’язне мовлення. Усний стислий переказ тексту наукового стилю Робочий зошит (0)
Урок №27. Правопис не з дієсловами (повторення) Робочий зошит (0)
Урок №28. Усний докладний переказ з творчим продовженням Робочий зошит (1)
Урок №29-30. Систематизація та узагальнення знань з теми «Дієслово». Частина 1 Робочий зошит (0)
Урок №29-30. Систематизація та узагальнення знань з теми «Дієслово». Частина 2 Робочий зошит (0)
Урок №31. Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль Робочий зошит (0)
Урок №32-33. Активні та пасивні дієприкметники. Творення активних та пасивних дієприкметників теперішнього і минулого часу Робочий зошит (0)
Урок №34-35. Відмінювання дієприкметників. Правопис голосних у закінченнях дієприкметників Робочий зошит (0)
Урок №36. РЗМ. Зв’язне мовлення. Особливості побудови розповіді про процес праці Робочий зошит (0)
Урок №37-38. Дієприкметниковий зворот. Відокремлення комами дієприкметникових зворотів (після означуваного іменника). Тренувальні вправи Робочий зошит (0)
Урок №39. Безособові дієслівні форми на –НО, -ТО Робочий зошит (0)
Урок №40. РЗМ. Докладний усний переказ тексту з описом процесу праці Робочий зошит (0)
Урок №41. Перехід дієприкметників у прикметники та іменники. Написання –Н- у дієприкметниках та –НН- у прикметниках дієприкметникового походження Робочий зошит (0)
Урок №42. НЕ з дієприкметниками. Повторення та узагальнення вивченого з теми “Дієприкметник” Робочий зошит (0)
Урок №43. Контрольна робота (“Дієприкметник”) Робочий зошит (1)
Урок №44. РЗМ Письмовий докладний переказ тексту з елементами опису процесу праці Робочий зошит (0)
Урок №45-46. ДІЄПРИСЛІВНИК як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Вид і час дієприслівників. Дієприслівники доконаного і недоконаного виду, їх творення Робочий зошит (1)
Урок №47-48. РЗМ. Контрольний докладний переказ тексту розповідного характеру Робочий зошит (0)
Урок №49. Дієприслівниковий зворот. Кома при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівнику Робочий зошит (0)
Урок №50. НЕ з дієприслівником Робочий зошит (1)
Урок №51. Контрольна робота з теми “Дієприслівник” Робочий зошит (1)
Урок №52. ПРИСЛІВНИК: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди прислівників Робочий зошит (0)
Урок №53-54. Ступені порівняння прислівників. Тренувальні вправи Робочий зошит (1)
Урок №55. РЗМ. Написання твору-роздуму про процес праці Робочий зошит (0)
Урок №56. Способи творення прислівників Робочий зошит (28)
Урок №57. Букви –Н- та –НН- у прислівниках Робочий зошит (1)
Урок №58. НЕ, НІ з прислівниками Робочий зошит (0)
Урок №59-60. РЗМ Стислий переказ тексту наукового стилю Робочий зошит (0)
Урок №61. И та І в кінці прислівників Робочий зошит (0)
Урок №62-63. Написання прислівників через дефіс та разом Робочий зошит (0)
Урок №64-65. Написання прислівників окремо Робочий зошит (0)
Урок №66. РЗМ. Повідомлення на лінгвістичну тему на основі систематизації знань Робочий зошит (0)
Урок №67. Контрольна робота розділу «Прислівник» (А) Робочий зошит (0)
Урок №67. Контрольна робота розділу «Прислівник» (Б) Робочий зошит (2)
Урок №68-69. Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку слів у словосполученні. Непохідні й похідні прийменники Робочий зошит (0)
Урок №70-71. РЗМ. Особливості побудови опису зовнішності людини Робочий зошит (0)
Урок №72-73. Написання похідних прийменників разом, окремо та через дефіс Робочий зошит (0)
Урок №74. РЗМ. Усний переказ тексту з елементами опису зовнішності людини Робочий зошит (0)
Урок №75. Тренувальні вправи Робочий зошит (3)
Урок №76. РЗМ. Контрольний переказ тексту з елементами опису зовнішності людини Робочий зошит (0)
Урок №78-79. СПОЛУЧНИК як частина мови. Сполучники сурядності й підрядності, їх види Робочий зошит (2)
Урок №80-81. РЗМ. Твір-опис зовнішності людини за картиною Робочий зошит (0)
Урок №82-83. Написання сполучників разом та окремо Робочий зошит (2)
Урок №84. Сполучник як засіб зв’язку однорідних членів речення, частин складносурядного та складнопідрядного речень Робочий зошит (0)
Урок №85-86. РЗМ. Твір-опис зовнішності людини Робочий зошит (0)
Урок №87-88. Контрольна робота з теми "Сполучник" (тестування). Контрольне аудіювання Робочий зошит (0)
Урок №89-90. ЧАСТКА як службова частина мови. Розряди часток за значенням Робочий зошит (0)
Урок №91-92. РЗМ. Твір-оповідання за поданим сюжетом Робочий зошит (2)
Урок №93-94. Правопис часток. Написання часток –БО, -НО, -ТО, -ОТ, -ТАКИ Робочий зошит (0)
Урок №95-96. НЕ, Ні з різними частинами мови (узагальнення) Робочий зошит (0)
Урок №97. РЗМ. Усний твір-роздум на тему дискусійного характеру Робочий зошит (0)
Урок №98. ВИГУК як особлива частина мови Робочий зошит (0)
Урок №99. Дефіс у вигуках. Кома і знак оклику при вигуках Робочий зошит (0)
Урок №100. РЗМ. Замітка дискусійного характеру Робочий зошит (0)
Урок №101. Контрольна робота (диктант) Робочий зошит (0)
Урок №102-103. Повторення вивченого у 7 класі. Самостійні частини мови, їх правопис та використання у мовленні Робочий зошит (0)
Урок №104-105. Службові частини мови. Орфограми в службових частинах мови Робочий зошит (0)
В системі: гості - (1); користувачі - (0)